Tarihçe

Uluslararası Öğrenciler Enstitüsü; 4721 sayılı Kanunun 56’ncı maddesi kapsamında Ankara Valiliği'nin 29/01/2013 tarih ve B.05.0.DDB.4.06.00.00-477.01.02.02-3358 sayılı yazı yazıyla onaylanan Havacılık Emniyeti Kurumu Derneği Tüzüğünün “Dâhili Birimler Açma Yetkisi” başlıklı 65’inci maddesinin birinci fıkrasındaki “Yönetim Kurulu, yurtiçinde belirli yada belirsiz süreli olarak içeriği yazılı olarak hazırlanan konularda bağımsız çalışma ve faaliyetlerin yürütüleceği araştırma merkezleri ve enstitüler kurabilir.” amir hükmü uyarınca Yönetim Kurulunun 01/08/2019 tarih ve 65 sayılı oturumunda alınan 01 numaralı kararıyla kurulmuş kar amacı gütmeyen bir teşekküldür.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın ülkemize kazandırılacak ve birer kültür elçisi misyonu edinecek 350.000 yabancı uyruklu öğrenci direktifleri doğrultusunda; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 2018-2022 yıllarına yönelik yürürlüğe koyduğu 30/06/2017 tarihli Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Strateji Belgesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve 12’nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca Uluslararası Öğrenciler Enstitüsü, yükseköğretim kurumlarıyla kamu menfaatlerini gözetir nitelikte müşterek çalışmalar yapmaktadır.

Gelinen noktada Türkiye nezdindeki devlet mekanizmalarıyla olan etkin koordinasyon ve öncesinde Cumhurbaşkanlığı himayelerindeki Türkiye Akademik ve Bilimsel İşbirliği Projesine (TABİP) yönelik Yunus Emre Enstitüsü ile yapılan resmi mutabakata istinaden; Uluslararası Öğrenciler Enstitüsü, yükseköğretim kurumlarımız tarafından tercih edilen ve teveccüh gören bir konuma ulaşmıştır. Yükseköğretim kurumlarımızın ihtiyaç duyacağı dışa açılım, uluslararası tanıtım ve görünürlük faaliyetlerine yönelik olarak Enstitümüz özellikle Türkiye'nin dış misyonları ve bölgesel aktörleriyle eşgüdüm halinde bu gereksinimlerin karşılanmasını sağlayacak profesyonel, etkin ve verimli çalışmaları yürütmektedir.

Diğer taraftan, halen yurtdışında çeşitli yapılanmalarını muhafaza eden Fettulahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) unsurlarının yükseköğretim ihtiyacı olan çok çeşitli ekonomik gelir seviyelerine sahip başarılı öğrencilere kirli ellerini uzatmalarının engellenmesi amaçlanmaktadır.

Kar amacı gütmeyen ve yükseköğretim kurumlarımızdan herhangi bir maddi beklentisi olmaksızın Enstitümüzün milli ve kamusal menfaatler doğrultusunda çalıştığı kanaatine hâsıl olan yükseköğretim kurumları, Uluslararası Öğrenciler Enstitüsü ile olan resmi süreçlerini etkin bir şekilde tesis etmişlerdir.